ทำเนียบผู้บริหาร

 ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์
 2565 - 2567
นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ2567
นางสาวจิตสุภา  สง่าแสง
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

     

คนที่ ๑๙
 

คนที่ ๒๐
 


2565
นางสุภาวดี  ปฐมพุทธิธรรม
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนทวีธาภิเศก
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์

 

 

   
 

คนที่ ๑๖
 

 

คนที่ ๑๗
 

 

คนที่ ๑๘
 

 
             
 

คนที่ ๑๓
 

 

คนที่ ๑๔
 

 

คนที่ ๑๕
 

 
             
 

คนที่ ๑๐
 

 

คนที่ ๑๑
 

 

คนที่ ๑๒
 

 
             
 

คนที่ ๗
 

 

คนที่ ๘
 

 

คนที่ ๙
 

 
             
 

คนที่ ๔
 

 

คนที่ ๕
 

 

คนที่ ๖
 

 
             

 

นายชวลิต  ดาบแก้ว
๒๕๐๗ - ๒๕๐๘

คนที่ ๑

 

 

นายสมบูรณ์  วสันต์
๒๕๐๘ - ๒๕๑๒

คนที่ ๒

 

 

คนที่ ๓