บุคลากรโรงเรียนสวนอนันต์

 ผู้บริหารนางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์

นางสาวจิตสุภา  สง่าแสง
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

 

 

 
มะนิดดา  เกตุสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

กนกพร  ธนู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหาร
งานงบประมาณ

พฤธ  รุ่งเจริญวัฒนกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ราเชน  ขาวศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
 

 

ครูผู้สอน


 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครูจิรภา เฮียงโฮม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
หัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวการศึกษา
 


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ครูพฤธ  รุ่งเจริญวัฒนกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความดีความชอบ
การปรับปรุงตำแหน่ง และการย้าย
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและการลงโทษ
หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง
 


ครูฐิติวรดา  สดสว่าง
คุณครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ครูมะนิดดา  เกตุสุข
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้างาน
รับนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
 

ครูอรุณ  ตั้งมโนกุล
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนฯ
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกัน
และแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง

ครูกนกพร  ธนู
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมภายใน
หัวหน้ากลุ่มงานระดมทรัพยากร
หัวหน้ากลุ่มงานร้านค้าและร้านค้าสวัสดิการ
หัวหน้างานการเงิน
   


ครูอิทธิพัทธ์  อาศัยราษฎร์
หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล
และงานประกันสุขภาพนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณ และธุรการ
หัวหน้างานสำนักงานอำนวยการ
 

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


ครูรัชพล  แก้วชุม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ครูอริสา  บุญผิว
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน ประวัติ
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานเลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล


 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาครูนพดล  บุญศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิภาพนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัย
 


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครูสุดารัตน์  เลื่อนแป้น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
คุณครูประจำวิชานาฏศิลป์

 


 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

ครูราเชน  ขาวศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการและสุขอนามัย

 


 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครูระวิวรรณ  โพธิ์นอก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน และสำมะโนนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา
งานเลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ

 ครูอรดี  เนื้อทอง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์-งานบัญชี
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสถานศึกษา

หัวหน้าการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา (DMC)


 
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน
 
 
นางสาวอรวีร์  สายขัด
หัวหน้างานศึกษาพิเศษ และการจัดการเรียนร่วม
 
 
ครูอินธุอร แพงมา
งานการศึกษาพิเศษ
งานเลขานุการผู้อำนวยการ

ครูวรรษชล แสงสวัสดิกุล
งานการศึกษาพิเศษ

ครูอิทธิพัทธ์  อาศัยราษฎร์
งานสารบรรณ
งานสำนักงาน

ครูฐิติวรดา สดสว่าง
งานเลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป

งานโสตทัศนูปกรณ์
 

 

 พนักงานประจำ


 


นายวิรัช  คำมัน
ยามรักษาการณ์


 

 พนักงานชั่วคราวสุนทร  รัตนธรรม
พนักงานขับรถ

 


สุรนาท  รัตนธรรม
นักการภารโรง

 


น้องนุช  สว่างกนิฐ
นักการภารโรง