บุคลากรโรงเรียนสวนอนันต์

 ผู้บริหาร


 
นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์
 

 
มะนิดดา  เกตุสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

กนกพร  ธนู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหาร
งานงบประมาณ

พฤธ  รุ่งเจริญวัฒนกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ราเชน  ขาวศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
 

 

ครูผู้สอน


 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครูจิรภา เฮียงโฮม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
หัวหน้างานพัสดุ
 


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ครูพฤธ  รุ่งเจริญวัฒนกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หัวหน้างานบุคคลากร

ครูกาญจนา ทองสนิท
งานธุรการและพัสดุ
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ครูมะนิดดา  เกตุสุข
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
หัวหน้างานวิชาการ

ครูอรุณ  ตั้งมโนกุล
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
และเทคโนโลยี

ครูกนกพร  ธนู
หัวหน้างานการเงิน
   

ครูณัฐวีร์  อัมพันศิริ
งานเลขาธิการกลุ่มบริหารทั่วไป
 

ครูอิทธิพัทธ์  อาศัยราษฎร์
หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลอนามัย
 

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครูอริสา  บุญผิว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
 


 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาครูนพดล  บุญศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิภาพนักเรียน
 


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะราเชน  ขาวศรี
รักษาการหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

 


 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

ครูราเชน  ขาวศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

 


 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครูระวิวรรณ  โพธิ์นอก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา

 ครูอรดี  เนื้อทอง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์-งานบัญชี
หัวหน้าระบบสารสนเทศ

 


 
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน
 
 
นางสาวอรวีร์  สายขัด
ครูประจำการศึกษาพิเศษ
 
 
ครูอริษา จันมา
งานการศึกษาพิเศษ

ครูอินธุอร แพงมา
งานการศึกษาพิเศษ

ครูอิทธิพัทธ์  อาศัยราษฎร์
งานสารบรรณ

ครูณัฐวีร์  อัมพันศิริ
งานโสตทัศนูปกรณ์
 

 

 พนักงานประจำ


 


นายวิรัช  คำมัน
ยามรักษาการณ์


 

 พนักงานชั่วคราวสุนทร  รัตนธรรม
พนักงานขับรถ

 


สุรนาท  รัตนธรรม
นักการภารโรง