ภาพกิจกรรมโรงเรียนสวนอนันต์
 
 ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด  2562 : 2563 : 2564  <== Click

ภาพกิจกรรม เดือนธันวาคม 2565

6 ธันวาคม 2565
นายจรูญวิชญ์ ผลสุวรรณ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนอนันต์ ได้เข้าร่วม
ประชุมหารือผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตบางกอกน้อย

6 ธันวาคม 2565
ขอขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์
ทุกท่านด้วยนะครับ
สำหรับงานกีฬาสีภายในโรงเรียน
สำหรับเด็กๆ นักเรียนสวนอนันต์

ภาพกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2565

30 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ออกกำลังกายยามเช้า

26 พฤศจิกายน 2565
ประชุมผู้ปกครอง

25 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ด้วยจิตสาธารณะ
เนื่องในวัน สมเด็จพระมหาธีราชเจ้าฯ
ณ บริเวณ วัดดงมูลเหล็ก

25 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมถวายราชสดุดี
เนื่องในวัน สมเด็จพระมหาธีราชเจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชการที่ 6
 

23 พฤศจิกายน 2565
ประชุมครูประจำเดือน
เตรียมความพร้อมประชุมผู้ปกครอง
การทำคะแนนแบบใหม่

22 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้า
แจ้งเรื่องการซ้อมพิธีลูกเสือ
การติดตามผลการเรียน
เกร็ดความรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

15 พฤศจิกายน 2565
คณะครูผู้บริหารโรงเรียนสวนอนันต์
ร่วมฟังสวดอภิธรรม
ท่านรองผู้อำนวยการ ดร.จริยา มหาเทียร

ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
ท่าน้ำเกียกกาย กรุงเทพมหานคร

14 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมกีฬาสีประจำปี
คัดเลือกประธานสี
ลงชื่อนักกีฬาประเภทต่างๆ

14 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง
โรงเรียนสวนอนันต์
ยินดีต้อนรับ คุณครูอริสา บุญผิว
คุณครูประจำวิชาสังคมศึกษาฯ

10 พฤศจิกายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 3 ภาค
ณ ห้องประชุม
โรงเรียนสันติราชฎร์วิทยาลัย
ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

9 พฤศจิกายน 2565
ห้องสมุดโรงเรียนสวนอนันต์
ได้รับมอบสารานุกรม
จากท่าน ศน.ปิยนัฐ ธนะบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

9 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรม "ติวเข้มส่งเสริมความเป็นเลิศ"
การเตรียมความพร้อม แนวทาง
การศึกษาต่อด้วยระบบ TCAS
ณ หอประชุม พลเอกสุจินดา คราประยูร
โรงเรียนทวีธาภิเศก

9 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส่งเสริมศักยภาพด้านสุขภาพ
นักเรียนผู้บริหารและคณะครู
ออกกำลังกายยามเช้า

8 พฤศจิกายน 2565
คณะคุณครูโรงเรียนสวนอนันต์
ได้ทำการตรวจเยี่ยมสถานที่
ลอยกระทงด้วยความห่วงใย

8 พฤศจิกายน 2565
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
เข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อ
จากโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน
ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา

7 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จับลูกปิงปองคัดเลือกสี
สนุกสนานทั้งนักเรียนและคุณครู
กิจกรรมกีฬาสีประจำปี

4 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมสนับสนุนผู้เรียน
สนุกสนานกับการเลือกชุมนุม

3 พฤศจิกายน 2565
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูมณฑยา เสาวรส
ได้ย้ายไปโรงเรียนสตรีวิทยา

2 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส่งเสริมศักยภาพด้านสุขภาพ
นักเรียนผู้บริหารและคณะครู
ออกกำลังกายยามเช้า

1 พฤศจิกายน 2565
นายจรูญวิชญ์ ผลสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์
ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน
สำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม เดือนตุลาคม 2565

31 ตุลาคม 2565
ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม
การเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2565

28 ตุลาคม 2565
อบรมการวัดและประเมินผล
และ Active learning
ณ หอประชุมพลเอกสุจินดา คราประยูร
โรงเรียนทวีธาภิเศก

27 ตุลาคม 2565
อบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ หอประชุมพลเอกสุจินดา คราประยูร
โรงเรียนทวีธาภิเศก

5 ตุลาคม 2565
ประชุมขยายผลและสร้างการรับรู้
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะ 5 ปี
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

3 ตุลาคม 2565
นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์
คุณครูราเชน  ขาวศรี
เข้ารับการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา (พสน) กระทรวงศึกษาธิการ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีอยุธยา
ในพระอุปถัมภ์ฯ

2 ตุลาคม 2565
เข้าร่วมชมกิจกรรมนิทรรศการ
ณ "ศูนย์การเรียนรู้ไฟฟ้า"
นายจรูญวิชญ์ ผลสุวรรณ
นายณัฐวุฒิ พันธุ์แสง
นางสาวสุชาวดี ใจหาญ

ภาพกิจกรรม เดือนกันยายน 2565

28 กันยายน 2565
ประชุมครู
ประจำเดือนกันยายน

27 กันยายน 2565
โรงเรียนสวนอนันต์
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
นางสุภาวดี ปฐมพุทธิธรรม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
นายจรูญวิชญ์ ผลสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์
ได้เข้าพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยาภรณ์ฯ

27 กันยายน 2565
การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2566

26 กันยายน 2565
วีดิทัศน์การแสดง
60 ปีที่พากเพียร สูวันเกษียณที่ภาคภูมิ
ครูสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์
ครูสุเพียร สุลินทบูรณ์
ครูสุทธิศรี เรืองประทุม

26 กันยายน 2565
60 ปีที่พากเพียร
สูวันเกษียณที่ภาคภูมิ
ครูสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์
ครูสุเพียร สุลินทบูรณ์
ครูสุทธิศรี เรืองประทุม

21 กันยายน 2565
การเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม รอบ 4
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวอรดี เนื้อทอง

21 กันยายน 2565
การประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง (PA)
ประจำปีการศึกษา 2565

20 กันยายน 2565
โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและเสริมสร้างความรู้
จากประสบการณ์จริง
สำหรับเด็กและเยาวชน
ณ.อาคารรัฐสภา เกียกกาย

13 กันยายน 2565
งานเกษียณคุณครู
ครูสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์
ครูสุเพียร สุลินทบูรณ์
ครูสุทธิศรี เรืองประทุม
ประจำปีการศึกษา 2565

9 กันยายน 2565
นักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกันทำบุญตักบาตร
กิจกรรมประจำเดือน

7 กันยายน 2565
การประชุมกรรมการการประมวลผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์
ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

5 กันยายน 2565
คณะศึกษานิเทศก์
ได้ทำการตรวจเยี่ยม
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
ณ โรงเรียนสวนอนันต์

3 - 4 กันยายน 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566

2 กันยายน 2565
โครงการ
" APEC ๒๐๒๒ Thailand
School Outreach
"
โดย.เลขานุการกรมสารนิเทศ
คุณเบญจาภา  ทับทอง
คุณจิรานุวัฒน์  ภลประสิทธิ์

ภาพกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2565

30 สิงหาคม 2565
ประชุมครูประจำเดือน
แนวทาง ITA-2022
การจัดทำโครงการและกิจกรรม

24 สิงหาคม 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส่งเสริมศักยภาพด้านสุขภาพ
นักเรียนผู้บริหารและคณะครู
ออกกำลังกายยามเช้า

19 สิงหาคม 2565
กิจกรรมทัศนศึกษา
at Dream World
Learning by Doing

19 สิงหาคม 2565
กิจกรรมทัศนศึกษาที่ อพวช
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เรียนรู้นอกสถานที่

18 สิงหาคม 2565
กลุ่มสาระวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ภูมิใจเสนอ "งานวัดวันวิทย์"
ฟรีตลอดงาน

17 สิงหาคม 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส่งเสริมศักยภาพด้านสุขภาพ
นักเรียนผู้บริหารและคณะครู
ออกกำลังกายยามเช้า

16 สิงหาคม 2565
ตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565

11 สิงหาคม 2565
พิธีถวายพระชัยมงคล
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ

9 สิงหาคม 2565
คณะผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมฟังสวดอภิธรรม
คุณแม่สงวน ตั้งมโนกุล
มารดาคุณครูอรุณ ตั้งมโนกุล
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน

8 สิงหาคม 2565
กิจกรรมวันอาเซียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ประจำปีการศึกษา 2565

4 สิงหาคม 2565
การอบรมสัมนาผู้รับผิดชอบ
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

3 สิงหาคม 2565
การประชุมครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 14/2565
วันที่ 3 สิงหาคม 2565
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

3 สิงหาคม 2565
กิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี
นักเรียนและคุณครูร่วมกัน
ออกกำลังกายยามเช้า

ภาพกิจกรรม เดือนกรกฏาคม 2565

27 กรกฎาคม 2565
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

27 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
กิจกรรม โครงการ ศธ.จิตอาสา
บำเพ็ญประโยชน์

20 กรกฎาคม 2565
การประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนสวนอนันต์
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

12 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2565

12 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ประจำปีของโรงเรียนสวนอนันต์

11 กรกฎาคม 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษ นนทบุรี
นิเทศกำกับติดตาม ประเมินผล
การบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก

11 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนสวนอนันต์ยินดีต้อนรับ
รองผู้อำนวยการจรูญวิชญ์ ผลสุวรรณ
ให้การต้อนรับโดยคณะครูและ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสวนอนันต์

6 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ออกกำลังกายยามเช้า

5 กรกฎาคม 2565
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ต้อนรับคณะนิเทศติดตามประเมินผล
จาก สพม.กท.1

1 กรกฎาคม 2565
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2565
ประชุมครูประจำเดือน

29 มิถุนายน 2565
นักเรียนพร้อมทั้งคณครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า
เพื่อสุขภาพ ประจำวันพุธ

24 มิถุนายน 2565
ห้องสมุดได้ทำการติดตั้งพัดลม 12 ตัว
เพื่อการถ่ายเทอากาศให้หมุนเวียนที่ดี
เสริมสร้างบรรยากาศห้องสมุด

24 มิถุนายน 2565
กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย
แห่งชาติและวันต่อต้านยาเสพติด
ประจำปีการศึกษา 2565

20 มิถุนายน 2565
รูปภาพคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565

16 มิถุนายน 2565
คณะครูแต่งชุดข้าราชการ
ประจำปีการศึกษา 2565

16 มิถุนายน 2565
กิจกรรมไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2565

5 มิถุนายน 2565
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

3 มิถุนายน 2565
นางสุภาวดี ปฐมพุทธิธรรม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนอนันต์ นำคณะครูและ
นักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
มเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี เนื่องในวันฉลิมพระชนมพรรษา
ณ สนามโรงเรียนสวนอนันต์

1 มิถุนายน 2565
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

1 มิถุนายน 2565
นักเรียนพร้อมทั้งคณครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า
เพื่อสุขภาพ ประจำวันพุธ

กิจกรรมการแข่งขัน E-Sport Online
เป็นการแข่งขันกีฬา E-Sport
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
และความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ภาพกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2565

27 พฤษภาคม 2565
การประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) ประจำปีการศึกษา 2564
เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ของนางสาวมณฑยา  เสาวรส

12 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียน ม.1 และ ม.4

11 พฤษภาคม 2565
ประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์

10 พฤษภาคม 2565
อบรมและพัฒนาบุคลากร
ข้าราชการครู ตามสมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐานตำแหน่ง

3 พฤษภาคม 2565
ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ภาพกิจกรรม เดือนเมษายน 2565

29 เมษายน 2565
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และมอบ
ที่ตรวจ ATK พร้อมทั้งแอลกอฮอล์
จากกองทัพเรือ มอบให้โรงเรียน

28 เมษายน 2565
ท่าน ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1
ประธานการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ว.13
ของคุณครูกานติรัตน์ ตยาคีพรรค

ภาพกิจกรรม เดือนมีนาคม 2565

31 มีนาคม 2565
กิจกรรมรับประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

31 มีนาคม 2565
ยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ

29 มีนาคม 2565
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
แบบรวมการ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนา กพ.ทร.
ขว.ทร.  ยก.หร.  และ กบ.ทร.

29 มีนาคม 2565
ประชุมครู เตรียมความพร้อม
รับมอบอุปกรณ์การกีฬา
จากกรมการทหารเรือ

17 มีนาคม 2565
ประชุมครูประจำเดือน
กำหนดการช่วยเหลือนักเรียน
ซ่อมรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน
ปัจฉิมนิเทศประจำปีของนักเรียน

9 มีนาคม 2565
โรงเรียนสวนอนันต์ยินดีต้อนรับ
การรับสมัครนักเรียนใหม่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้อน-ปลาย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565

ภาพกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

25 กุมภาพันธ์ 2565
คุณครูณัฐวุฒิ พันธ์แสง และนักเรียน
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานาคร
ณ ห้องประชุมอนันตนาคราช ชั้น 7
อาคารบี สำนักงานเขตบางกอกน้อย

11 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ขอสนับสนุนมอบอุปกรณ์การแพทย์
ชุดทดสอบแอนติเจน COVID-19
แบบรวดเร็ว จำนวน 600 ชุด
ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์

3 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมครูประจำเดือน
ยินดีต้อนรับคุณครูอรวีร์ สายขัด
เข้าสู่ครอบครัวโรงเรียนสวนอนันต์
การติดตามนักเรียน การแนะแนว
การรับสมัครนักเรียนใหม่

ภาพกิจกรรม เดือนมกราคม 2565

24 มกราคม 2565
สุ่มตรวจ ATK
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

21 มกราคม 2565
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ของครู

21 มกราคม 2565
กิจกรรมวันเด็ก

21 มกราคม 2565
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

19 มกราคม 2565
ศน.สพม.กท.1 เข้าตรวจเยี่ยม
การเรียนการสอนออนไลน์
ประชุมครูประจำเดือน

19 มกราคม 2565
นักเรียน ม.3 และ ม.6
ถ่ายภาพรวมห้องก่อนสำเร็จการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

18 มกราคม 2565
รับน้ำอัดลมมิรินด้า

10 มกราคม 2565
เปิดเรียนแบบ on-site ม.ปลาย
มีการสำรวจ คัดกรอง ATK
แบบปลอดภัย 100%

8-9 มกราคม 2565
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสวนอนันต์ ข.บางกอกน้อย
ได้รับวัคซีน phzer เข็มที่ 3
ณ สถานีรถไฟบางซื่อ

7 มกราคม 2565
โรงเรียนสวนอนันต์ได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านอดีต ส.ก.นภาพล จีรกุล
ฉีดยาป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
ตามห้องศูนย์ปฏิบัติการ
ห้องประชุมและทางเดิน

6 มกราคม 2565
ท่าน ผอ.เขตฯ นายนิยม ไผ่โสภา
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวนอนันต์
ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5 มกราคม 2565
ประชุมครูประจำเดือน
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
อาคาร 2 ชั้น 2 หลังห้องสมุด