Get Adobe Flash player
คลิกที่ภาพเพื่อดูข้อมูล

ประวัติศิษย์เก่า

ชื่อ-สกุล (ปัจจุบัน) นางสาวพลอยขวัญ ชูสนิท

ชื่อ-สกุล (เดิม) นางสาวพลอยขวัญ ชูสนิท

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-020-29XX Facebook Ploykwan Ploy choosanit E-mail ploykwanchoo@hotmail.com

จบจากโรงเรียนสวนอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2551

ประวัติการศึกษา

          ปี

ชื่อวุฒิ

สาขา

มหาวิทยาลัย

2555

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

กายภาพบำบัด

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ปัจจุบัน

กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน

สาธารณสุขศาสตร์(เอกชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การทำงาน

ภายหลังจบการศึกษาก็เข้าทำงานในปี 2558

-          ปัจจุบันเป็นนักกายภาพบำบัด ประจำอยู่ที่งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

-          นักกายภาพบำบัด part time ที่คลินิกกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-          ล่าสุด ได้รับโอกาสเป็นหนึ่งในคณะทำงาน โดยกรมการแพทย์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ด้านโรคมะเร็งแบบไตรภาคี