Get Adobe Flash player
คลิกที่ภาพเพื่อดูข้อมูล

ประวัติศิษย์เก่า

ชื่อ-สกุล (ปัจจุบัน) นางสาวยุถิกา ขาวมีชื่อ

ชื่อ-สกุล (เดิม) นางสาวยุถิกา ขาวมีชื่อ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-490-51XX Facebook Amm Khaomeechue E-mai  snoopy jj@hotmail.com

จบจากโรงเรียนสวนอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2544

ประวัติการศึกษา

          ปี

ชื่อวุฒิ

สาขา

มหาวิทยาลัย

2548

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชีววิทยาประยุกต์

ม.ราชภัฏสวนดุสิต

ประสบการณ์การทำงาน

     ปัจจุบันทำงานอยู่ที่สถาบัน ชีววัตถุ กรมวิทยาศาสาตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายตรวจคุณภาพชีววัตถุ