หน้าแรกพิมพ์สัมผัส 2สื่อสิ่งพิมพ์1เทคโนโลยี 4วิทยาการคำนวณ1 Teacher1 Produceผลงานนักเรียนประมวลภาพงานศิลป ฯ

แนะนำการใช้บทเรียน
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา
กำหนดการสอน
แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบหลังเรียน
VDOการเรียนการสอน


 
 
 
 

      

นางสาวมณฑยา   เสาวรส  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนสวนอนันต์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ